Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez tomipomaga.pl

§1. Postanowienia ogólne

 1. Definicje:
  1. Usługodawca
  2. Serwis –  serwis internetowy prowadzony przez Usługodawcę pod adresem:  https://www.tomipomaga.pl.
  3. Regulamin – niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę.
  4. Użytkownik – osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która (i) dokonała Rejestracji w Serwisie, (ii) dokonała rejestracji w Serwisie z wykorzystaniem serwisu Facebook lub Gmail, prowadząca własny blog w postaci podstrony Serwisu posiadającej unikalny adres URL oraz dodająca opinie.
  5. Produkt – Suplement, Lek, lub inny przedmiot podlegający opinii.
  6. Rejestracja – proces utworzenia Konta.
  7. Konto – wpis w bazie danych Serwisu, dotyczący Użytkowników lub Użytkowników, z którego wynika możliwość dostępu do określonych Usług.
  8. Usługa – usługa świadczona drogą elektroniczną polegająca na wysyłaniu i odbieraniu danych za pomocą publicznych systemów teleinformatycznych na indywidualne żądanie usługobiorcy – Użytkownika, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron.
 2. Usługodawca świadczy Usługi na podstawie niniejszego Regulaminu.

§2. Rodzaje i zakres Usług

 1. Usługodawca świadczy między innymi następujące Usługi:
  1. umożliwia Użytkownikom publikowanie informacji i opinii o Produktach skatalogowanych według kategorii;
  2. udostępnia wyszukiwarkę Produktów oraz Użytkowników;
  3. powiadamia o nowych informacjach i opiniach;
  4. umożliwia dodanie nowego Produktu.
 2. Informacje i opinie o Produktach publikowane są w formie rankingów, w których miejsce na liście zależy m.in. od otrzymanych opinii. Usługodawca nie przyznaje miejsc rankingowych za ekwiwalent pieniężny lub inny ekwiwalent majątkowy.
 3. Dostęp do większości usług Serwisu jest bezpłatny, w szczególności nie są pobierane opłaty za rejestrację oraz publikowanie podstawowych informacji o Produktach. Usługodawca nie pobiera opłat za opinie i komentarze zamieszczane w Serwisie.
 4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzenia opłat od dowolnych usług świadczonych w ramach Serwisu i jednocześnie zobowiązuje się poinformować o zmianach z odpowiednim wyprzedzeniem.

§3. Warunki świadczenia usług

 1. W celu korzystania z Usług należy spełnić poniższe warunki techniczne:
  1. posiadać dostęp do sieci Internet,
  2. posiadać przeglądarkę internetową (jedna z następujących): Firefox, Chrome, Safari, IE, Opera, zaktualizowaną do najnowszej wersji.
 2. Każdy może zapoznawać się z informacjami i opiniami o Produktach oraz korzystać z wyszukiwarki.
 3. Użytkownik może ponadto:
  1. wystawiać opinie o Produktach
  2. prowadzić własnego bloga;
  3. dodawać historię swojej choroby oraz uzupełniać wpis tomipomaga;
  4. prowadzić własną galerie;
  5. obserwować profile innych użytkowików;
  6. komentować wpisy innych użytkowników;
  7. zgłaszać nadużycia.
 4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do czasowego zawieszenia świadczenia Usług w związku z modernizacją lub przebudową Serwisu albo z pracami konserwatorskimi systemu teleinformatycznego. Usługodawca dołoży starań, aby przerwy w świadczeniu Usług nie były uciążliwe dla Użytkowników.
 5. Usługodawca nie odpowiada za przerwy w świadczeniu Usług wynikające z przyczyn od niego niezależnych, w szczególności stanowiących siłę wyższą (pożary, powodzie, klęski żywiołowe lub meteorologiczne itp.).
 6. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności względem Produktu za wsytawiane przez Użytkownika Opinie oraz Komentarze.

§4. Dodawanie opinii i informacji o Produktach

 1. Opinie opatrywane są podpisem (nickiem) Użytkownika.
 2. Opinie i informacje o Produktach mogą dotyczyć wyłącznie jego.
 3. Opinie i informacje o Produktach mogą opierać się jedynie na osobistych doświadczeniach Użytkownika. Opinie i informacje nie mogą opierać się na relacjach osób trzecich. Wyjątek stanowi opisywanie działania dla dzieci, osób w podeszłym wieku, osób niezdolnych do samodzielnego wystawienia opinii lub zwierząt.
 4. Niedozwolone jest wielokrotne zamieszczanie przez jednego Użytkownika opinii dotyczących tego samego Produktu.
 5. Niedozwolone jest zamieszczanie w opiniach treści reklamowych, marketingowych lub odnoszących się do tzw. lokowania produktu.
 6. Niedozwolone jest umieszczanie opinii i komentarzy, które nie są zgodne z prawdą.
 7. Informacje, opinie i komentarze nie mogą naruszać prawa, dóbr osobistych, ani zasad współżycia społecznego. W szczególności niedozwolone jest używanie wyrażeń wulgarnych, niecenzuralnych i obraźliwych, stosowanie przezwisk, odnoszenie się do sfery prywatnej i rodzinnej, oskarżanie o popełnienie przestępstwa, wzywanie do stosowania przemocy lub do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej itp.
 8. Użytkownik oświadcza, że wystawiona przez niego opinia lub komentarz jest prawdziwy.
 9. Usługodawca ma prawo odmówić opublikowania opinii, komentarzy i informacji, a już opublikowane opinie, komentarze i informacje usunąć, jeżeli są sprzeczne z niniejszym Regulaminem lub przepisami prawa. W przypadku usunięcia opinii, komentarzy lub informacji Użytkownikowi w stosunku do Usługodawcy nie przysługuje jakiekolwiek roszczenia.
 10. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treść informacji, opinii i komentarzy przekazywanych przez Użytkowników lub Użytkowników.
 11. Usługodawca ma prawo wymagać od użytkownika zamieszczającego opinię dodatkowej weryfikacji np. za pomocą konta w serwisie Facebook.

§5. Profile Użytkowników

 1. Utworzenie Profilu nowego Użytkownika wymaga podania co najmniej podstawowych informacji o nim.
 2. Podstawowe informacje o Użytkowniku obejmują: Imię, nazwa użytkownika, adres email, date urodzenia, płeć.
 3. Jeden Użytkownik może mieć wyłącznie jeden Profil. Niedozwolone jest utworzenie Profilu wspólnego dla kilku Użytkowników. Profile powtarzające się będą usuwane.
 4. W polach imię i nazwisko nie można umieszczać innych informacji niż imię i nazwisko danego Użytkownika.
 5. Każdy Użytkownik może utworzyć swój Profil lub potwierdzić informacje już na nim zawarte. W tym celu niezbędne jest dokonanie rejestracji w Serwisie.
 6. Na Profilu zweryfikowanym Użytkownik otrzymuje dodatkowe uprawnienia, a w szczególności może:
  1. edytować informacje o sobie;
  2. dodać swoje zdjęcie;
  3. odpowiadać na opinie wystawione przez Użytkowników w formie komentarzy;
  4. odpowiadać na zadane przez Użytkowników pytania;
  5. przeglądać statystyki Profilu.
  6. prowadzić własnego bloga.
 7. Użytkownik może zamieszczać jedynie autorskie zdjęcie. Zamieszczając zdjęcie w Serwisie, Użytkownik wyraża zgodę na rozpowszechnianie i publiczne udostępnianie swojego zdjęcia. Zabrania się zamieszczania zdjęć innych osób, a także wszelkiego rodzaju utworów graficznych. Zabronione jest również zamieszczanie zdjęć o zabarwieniu pornograficznym lub nielicujących z profesjonalnym charakterem Serwisu.
 8. Zdjęcie niespełniające powyższych kryteriów może zostać usunięte przez Usługodawcę bez ostrzeżenia i konieczności powiadomienia Użytkownika.
 9. Zamieszczając zdjęcie w Serwisie Użytkownik udziela Usługodawcy niewyłącznej, nieograniczonej w czasie, nieodpłatnej licencji na korzystanie ze zdjęcia na terytorium całego świata, na polach eksploatacji takich jak: zwielokrotnianie techniką analogową i cyfrową, wprowadzanie do pamięci komputera, wprowadzanie do sieci komputerowej lub multimedialnej, wprowadzanie do obrotu, najem, dzierżawa, publiczne udostępnianie w miejscu i czasie wybranym przez Usługodawcę, wyświetlanie, nadawanie, reemitowanie, odtwarzanie, umieszczanie zdjęcia w bazach danych, wykorzystania zdjęcia w celu promocji Usługodawcy. Usunięcie Konta przez Profesjonalistę nie ma wpływu na obowiązywanie powyższej licencji.
 10. Usługodawca ma prawo odmówić opublikowania informacji na temat Użytkownika, a opublikowane usunąć, jeżeli zostanie stwierdzona ich nieprawdziwość.

§6. Odpowiedzialność

 1. Użytkownik jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo i zachowanie poufności swojego hasła do Profilu lub Konta. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za nieuprawniony dostęp do Profilu lub Konta na skutek uzyskania dostępu do hasła przez osoby trzecie. W przypadku podejrzenia możliwości ujawnienia hasła osobom trzecim Użytkownik zobowiązuje się niezwłocznie zmienić hasło lub skontaktować się w tym celu z Usługodawcą.
 2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treść i formę materiałów i informacji umieszczonych w Serwisie przez Użytkownika, Produktu lub Opini, wpisu na blogu. Usługodawca nie odpowiada za roszczenia Użytkowników, Właścicieli Produktów, Użytkowników oraz osób trzecich których prawa i uzasadnione interesy zostały naruszone poprzez te materiały. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że Usługodawca nie jest zobowiązany do sprawdzenia materiałów zamieszczanych przez Użytkowników.
 3. Użytkownik, Placówka lub Użytkownik ponoszą pełną odpowiedzialność za złamanie prawa bądź szkodę wywołaną jego działaniami w Serwisie, w szczególności podaniem nieprawdziwych danych, ujawnieniem tajemnicy zawodowej,  innej informacji poufnej lub tajemnicy przedsiębiorstwa, naruszeniem dóbr osobistych lub praw autorskich oraz praw pokrewnych.
 4. Usługodawca wyraźnie zastrzega, iż korzystanie z Serwisu i udostępnianych przez niego Usług odbywa się na wyłączne ryzyko Użytkownika lub Użytkownika. Wszelkie umieszczone w Serwisie informacje i materiały, a także dostarczane za pośrednictwem Serwisu produkty i usługi nie są objęte gwarancją co do ich wartości, przydatności, zupełności, kompletności czy użyteczności.
 5. Usługodawca nie odpowiada za wady fizyczne i prawne oferowanych produktów bezpłatnych oraz za należytą jakość towarów i usług bezpłatnych. Nie odpowiada także za skutki niewykonania lub nienależytego wykonania zaciągniętych przez kogokolwiek, za pośrednictwem Serwisu, zobowiązań oraz zdolności tych osób do zaciągania zobowiązań.
 6. Odpowiedzialność Usługodawcy za należytą jakość towarów i usług odpłatnych określają przepisy szczególne, stanowiące podstawę świadczeń odpłatnych.
 7. Usługodawca nie udziela żadnej gwarancji prawidłowego działania Serwisu w całości albo w części.
 8. W przypadku otrzymania przez Usługodawcę urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze przechowywanych danych dostarczonych przez Użytkownika lub Profesjonalistę i uniemożliwienia dostępu do tych danych, Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności względem tego Użytkownika lub Użytkownika za szkodę powstałą w wyniku uniemożliwienia dostępu do tych danych.
 9. W stosunku do podmiotów innych niż konsumenci, Usługodawca odpowiada wyłącznie za szkody spowodowane z wyłącznej winy umyślnej Usługodawcy. Wyłączona jest odpowiedzialność Usługodawcy za utracone korzyści.

§7. Tryb zgłaszania zastrzeżeń i postępowania reklamacyjnego

 1. Usługodawca dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego działania Serwisu oraz udzieli pomocy w rozwiązywaniu problemów związanych z jego funkcjonowaniem.
 2. Zastrzeżenia co do rzetelności opinii zawartych w Serwisie zgłasza się bezpośrednio przy danej opinii za pomocą przycisku "zgłoś nadużycie". Zgłoszenie zostanie rozpatrzone przez Usługodawcę w terminie 14 dni roboczych.
 3. Pozostałe zastrzeżenia, a także uwagi, sugestie i błędy strony można zgłaszać pisząc na adres e-mail kontakt@tomipomaga.pl.
 4. Odpowiedzi na zgłoszenia będą udzielane na adres poczty elektronicznej Użytkownika lub Użytkownika.
 5. Zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu, problemy i uwagi związane ze świadczonymi usługami w ramach Serwisu mogą być reklamowane przez Użytkownika, Placówkę lub Profesjonalistę w terminie 21 dni od daty zdarzenia, poprzez zgłoszenie na adres: kontakt@tomipomaga.pl.
 6. Reklamacja rozpatrywana jest w terminie 21 dni od dnia jej wniesienia. Jeżeli termin ten nie będzie mógł być dotrzymany, Usługodawca powiadomi przed jego upływem o przyczynach opóźnienia i wyznaczy kolejny termin.
 7. Usługodawca zastrzega sobie prawo do pozostawienia reklamacji bez rozpoznania, jeżeli wynikać ona będzie z nieznajomości niniejszego Regulaminu, jego załączników lub przepisów prawa. Reklamacje zawierające treści wulgarne lub obraźliwe wobec Usługodawcy nie będą rozpatrywane.

§8. Postanowienia końcowe

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany Regulaminu w ważnych przypadkach, w szczególności w przypadku zmiany funkcjonalności Serwisu, zmiany profilu działalności Usługodawcy lub zmiany przepisów prawa.
 2. O dokonanej zmianie Regulaminu Usługodawca poinformuje Użytkownika drogą poczty elektronicznej na wskazany adres e-mail lub w drodze korespondencji wewnętrznej kierowanej do Użytkownika przez mechanizm informatyczny na Konto Użytkownika, na 14 dni przed ich wejściem w życie
 3. Użytkownik i Użytkownik ponoszą odpowiedzialność za podanie adresu poczty elektronicznej, do którego nie posiadają dostępu, w szczególności adresu nieprawidłowego lub należącego do innego podmiotu, oraz wynikające z tego faktu skutki w postaci nieotrzymania powiadomienia określonego w ust. 2.
 4. Prawem właściwym dla niniejszego Regulaminu oraz dla umowy o świadczenie Usług jest prawo polskie.
 5. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz Kodeksu cywilnego.
 6. Właściwym do rozstrzygania sporów wynikających ze świadczenia Usług, w przypadku sporów z Użytkownikami niebędącymi konsumentami jest sąd właściwy dla siedziby Usługodawcy. W przypadku sporu z Użytkownikiem będącym konsumentem sądem właściwym jest sąd określony w przepisach Kodeksu postępowania cywilnego.
 7. Niniejszy Regulamin uchyla dotychczasowy regulamin i wchodzi w życie z dniem opublikowania w Serwisie.